Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: Followyoursenses.nl van de Wake-up Company. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

De bezoeker van de website verklaart ermee akkoord te zijn dat hij/zij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Followyoursenses.nl en elke bezoeker van de website is gebonden aan deze regels en voorwaarden.

 

Toegang tot de website

Elke geïnteresseerde persoon mag van de informatie op deze website kennis nemen doch Wake-up Company behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot en het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

Hoewel het streven van Wake-up Company erop is gericht de Followyoursenses-website continu toegankelijk te laten zijn, kan Wake-up Company geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de Followyoursenses-website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. Wake-up Company garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

De Followyoursenses-website kan bovendien door Wake-up Company buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

 

Gebruik van de website

Wake-up Company heeft met Followyoursenses.nl tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten, welke door Followyoursenses.nl worden geleverd.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Alle informatie, zowel in de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Wake-up Company slechts ter informatie ter beschikking gesteld.

 

Auteursrecht

De rechten van deze site berusten bij Wake-up Company. Alle rechten worden voorbehouden.

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Wake-up Company.

De gratis te downloaden preview van voorwoord + inleiding + hoofdstuk 1 van het boek Follow your senses (een pdf van 23 bladzijden) mag vrijelijk in zijn geheel aan anderen worden doorgestuurd, echter zonder aanbrengen van enige wijziging.

 

Disclaimer

Wake-up Company heeft met grootste zorgvuldigheid getracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden en voor zover niet afkomstig van Wake-up Company zelf, dan uit betrouwbaar geachte bronnen. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. De gebruiker moet ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Wake-up Company kan derhalve expliciet noch impliciet enige garantie geven dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is en zal blijven.

Wake-up Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wake-up Company en de aan hem gelieerde en met hem samenwerkende personen en ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Wake-up Company kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de Followyoursenses-website.

Indien u via de Followyoursenses-website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Wake-up Company u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan Wake-up Company en dat Wake-up Company geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van dergelijke websites.

 

Privacy

Alle gegevens die u verstrekt aan Wake-up Company, door middel van e-mail, of enig andere wijze van correspondentie ten behoeve van een gratis lidmaatschap op de nieuwsbrieven of andere diensten en producten, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief of die dienst of dat product. Gegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden.

 

print